การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาลและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ำกว่า 225 ชั่งโมง / ภาคเรียน รวม 450 ชั่งโมง / ปีการศึกษา