ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการหลัก เท่ากับ 20 ชั่วโมง / โครงการ