ประจำปีการศึกษา 2565

สามัญ-สัมพันธ์

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการจัดการโรจิสติกส์และซัพพลายเชน