แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566

1. การบัญชีเบื้องต้น     20200-1002

2.พิมพ์ไทยเบื้องต้น     20200-1004 

3.การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า     20201-2001

4.การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย     20201-2104

5.โปรแกรมระบบบัญชีแยกฯ     20201-2109