2.1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

-หลักฐานการแนบไฟล์  ใบอนุญาตการสอนทุกรายวิชาในระบบ RMS/KMe

 

            ใบอนุญาตแผนการการสอน