2.1.2 ออกบบการจัดการเรียนรู้

-หลักฐานแนบไฟล์แผนการสอนทุกรายวิชาในระบบ Kme 

 

ใบสรุปรายงานความถูกต้องของแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566

          การบัญชีเบื้องต้น  

          การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า  

          พิมพ์ไทยเบื้องต้น  

          โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท  

         บัญชีร่วมค้าฝากขาย