2.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

-การเช็คชื่อในรายวิชาที่สอนเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ทุกวิชาในระบบ RMS

สรุปรายงานการเช็คชื่อในรายวิชาที่สอน       

             วิชาการบัญชีชั้นกลาง2

                                ปวส1/1

             วิชาการบัญชีต้นทุน2

                                ปวส1/1  

             วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ

                                ปวช1/1 

             วิชาการบริหารคุณภาพภายในองค์กร

                                สทฟ1/1

                                สทฟ1/2

             วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ

                                ปวส1/1     

             วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่

                                ปวส1/1 

         วิชาการบัญชีชั้นสูง2

                                ปวส1/1