2.1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

-หลักฐานการบันทึกคะแนนและการวัดผลตามหน่วยหรือแผนการสอนในระบบ RMS ทุกรายวิชา

 

             วิชาการบัญชีชั้นกลาง2

                                ปวส1/1

             วิชาการบัญชีต้นทุน2

                                ปวส1/1  

             วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ

                                ปวช1/1 

             วิชาการบริหารคุณภาพภายในองค์กร

                                สทฟ1/1

                                สทฟ1/2

             วิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ

                                ปวส1/1

             วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่

                                ปวส1/1

             วิชาการบัญชีชั้นสูง2

                               ปวส1/1 

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค