2.1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

- ตรวจสอบจากบันทึกหลังการสอนในแต่ละครั้งในรายวิชาที่สอนในระบบRMS

 

          วิชาการบัญชีเบื้องต้น

                              คอมพิวเตอร์ ปวช  1/1

                               คอมพฺิวเตอร์ ปวช 1/2

          วิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

                              บัญชี ปวช 1/1

          วิชาการโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท

                              บัญชี ปวช 2/1

                              บัญชี ปวช 2/2

          วิชาการบัญชีร่วมค้าฝากขาย

                              บัญชี ปวช 1/1

         วิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น

                              บัญชี ปวช 1/1