2.1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบระบบการควบคุมชั้นเรียนตามนโยบายสถานศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และหลังเลิกเรียนตามสภาพจริงในการสอนแต่ละครั้ง

 

 

 

 

รายงานแผ่นเดียวการตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 

  สัปดาห์ที่ 1

  สัปดาห์ที่ 2

  สัปดาห์ที่ 3

  สัปดาห์ที่ 4

  สัปดาห์ที่ 5

  สัปดาห์ที่ 6

  สัปดาห์ที่ 7

  สัปดาห์ที่ 8

  สัปดาห์ที่ 9

  สัปดาห์ที่ 10

  สัปดาห์ที่ 11

  สัปดาห์ที่ 12

  สัปดาห์ที่ 13

  สัปดาห์ที่ 14

  สัปดาห์ที่ 15

  สัปดาห์ที่ 16

  สัปดาห์ที่ 17

  สัปดาห์ที่ 18