2.1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

- การบันทึกคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นปัจจุบันทุกครั้งทุกรายวิชาในระบบRMS

จิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค

          รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น

                   นักเรียน คอมพิวเตอร์ ปวช 1/1

          รายวิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์

                  นักเรียน บัญชี ปวช1/1

                  นักเรียน บัญชี ปวช1/2

           รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

                 นักเรียน บัญชี ปวช1/1