2.2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแสดงเป็นแผนภูมิ

 

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแสดงเป็นแผนภูมิ แต่ละรายวิชา

             วิชาการบัญชีชั้นกลาง2

                                ปวส1/1

             วิชาการบัญชีต้นทุน2

                                ปวส1/1  

             วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ

                                ปวช1/1 

             วิชาการบริหารคุณภาพภายในองค์กร

                                สทฟ1/1

                                สทฟ1/2

 

             วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่

                                ปวส1/1 

            วิชาการบัญชีชั้นสูง2

                                ปวส1/1 

 

 

แบบกรอกคะแนนจิตพิสัย คะแนนเก็บ คะแนนแบบทดสอบ คะแนนใบงาน และคะแนนสอบปลายภาค