2.3.1 ตรวจร่องรอยการพัฒนาตนเองมีการบันทึกเป็นปัจจุบันในระบบ KME

บันทึกการอบรมฯรูปแบบต่างๆ

 

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online / Onsite)

เดือน เมษายน 2566

- อบรมโปรแกรม ClassPoint

เดือน พฤษภาคม 2566

- การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม'การใช้งาน Google Apps For Education' ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-อบรมเชิงปฎิบัติการอบรมฌปรแกรม SmartBiz