2.3.2 การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (การขาด ลา มาสาย)

 

 

 

 

         บทสรุปการสแกนของบุคลากร