ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

                                                                                             หน่วยงานภายใน              หัวหน้างาน

 

                                                                                                   งานบริหารงานทั่วไป                   นางสาวสิริลักษณ์ บุญเลิศ

                                                                                                   งานการเงิน                                 นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป์

                                                                                                   งานบัญชี                                    นางสาวสุวดี  สายสกล

                                                                                                   งานพัสดุ                                     นายคณิต  อินทะใจ

                                                                                                   งานบุคลากร                               นางสาวปิยวรรณ กระมุท

                                                                                                   งานทะเบียน                                นายกมล ดิษฐาพร

                                                                                                   งานอาคารสถานที่                       นายจักรกริช ชังชะนา

                                                                                                   งานประชาสัมพันธ์                       นางสาวโสภิดา  ซื่อสุนทร