2.3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

2.3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (การขาด ลา มาสาย)

         การปฎิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร  ( การแต่งกายตามข้อกำหนด )  

         บทสรุปข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร เดือน เมษายน 2566  

         บทสรุปข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร เดือน พฤษภาคม 2566  

         บทสรุปข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร เดือน มิถุนายน 2566  

         บทสรุปข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร เดือน กรกฎาคม 2566  

         บทสรุปข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร เดือน สิงหาคม 2566  

         บทสรุปข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร เดือน กันยายน 2566