3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

 

3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

 

มีหลักฐาน ร่องรอยผลงาน งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

             ผลงาน ระดับภาค

                      -  คำสั่งการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ

             ผลงาน ระดับอศจ.

                      -  เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ

                      -  คำสั่งการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ