4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา(รายงานแผ่นเดียว ๔ ฝ่าย)

รายงานแผ่นเดียว ครบ 4 ฝ่าย 

     1. ฝ่ายวิชาการ

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

- กรรมการดำเนินโครงการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา รายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 

- กรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 

เดือน มีนาคม 2566

- ประชุมแผนก

- จัดหาวัสดุฝึกสำหรับการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566

- สอนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2/2565

- อบรมสร้างกิจกรรม Active Learning บน Power Point ด้วย Class Point 2

- ออกสำรวจสมรรถนะฯจากสถานประกอบการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ (ปรับปรุงรายวิชา)

เดือน พฤษภาคม 2566

- ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2566 

- การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สัปดาห์ที่ 1

- การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้น ปวส.1 ภาคสมทบ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สัปดาห์ที่ 2

- ประชุมขับเคลื่อน Plc สาขาวิชาการบัญชี ครั้งที่ 1

เดือน มิถุนายน 2566

- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวส.2 สาขาการบัญชี

เดือน กรกฎาคม 2566

- รายงาน PLC สาขาวิชาการบัญชี

เดือน สิงหาคม  2566

- ประชุมสาขาวิชาการบัญชีเพื่อการดำเนินงานเรื่องการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

- งานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

เดือน กันยายน 2566

- ตรวจความพร้อมก่อนเข้าเรียน

- ประชุมขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ PLC 

     2. ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

- ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

- กรรมการปฎิบัติหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2/2565

เดือน มีนาคม 2566

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

- มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

เดือน เมษายน 2566

- กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ วันอนุรักษ์มรดกไทย

- ประชุมเตรียมความพร้อมในฝ่ายงานสวัสดิการ

- ต้อนรับและบริการอาหารและเครื่องดื่มคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

- ประชุมเตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

เดือน พฤษภาคม 2566

- จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

- ครูผู้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

- โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

- เวรหน้าประตูเข้าออกประจำสัปดาห์ที่ 1 ทุกวันจันทร์

- พบนักเรียนในที่ปรึกษา สาขาวิชาการบัญชี 2/1 ประจำสัปดาห์ที่ 1

- เวรปฎิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 24 พ.ค. 66

- จัดหาน้ำดื่มและยาเวชภัณฑ์สำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

- ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ในการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน จากธนาคารออมสิน

- เวรหน้าประตูเข้า ออก สัปดาห์ที่ 2 

- การประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองในที่ปรึกษา ปวช.2/1 สาขาการบัญชี

เดือน มิถุนายน 2566

- กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

- เวรประจำวันห้องพยาบาล

- พบผู้ปกครองในที่ปรึกษา

เดือน กรกฏาคม 2566

- เวรหน้าประตูเข้า-ออก วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 8

- ธนาคารโรงเรียน

- กิจกรรมวันทาครูบวรสนุทรภู่สู่วันภาษาไทย

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เดือน สิงหาคม 2566

- ประชุมผู้ปกครองประจำเดือน ระบบออนไลน์

- กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.66

- เวรพูดหน้าแถว 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- โครงการตอบปัญหาวิชาการทางประวัติศาสตร์ไทย ของชมรมวิชาชีพการบัญชี

เดือน กันยายน 2566

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี 2/1 ผ่านระบบออนไลน์

จัดเตรียม ดูแลสวัสดิการอาหาร อาหารว่าง และน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ณ หาดบ่อทองหลาง

    3. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

- แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการครู และบุคลากรมทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เดือน มีนาคม 2566

- ประชุมเตรียมความพร้อมรับลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ของภาคเรียนที่ 1/2566 

- ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินติดตามผู้เรียน

- ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3และปวส.2 ภาคปกติ และทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2566 

เดือน เมษายน 2566

- บำเพ็ญกุศลฯงานสวดอภิธรรมศพ มารดาของนางสาวสุวดี

สายสกล

- ปฎิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน เมษายน 2566

เดือน พฤษภาคม 2566

-โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2566

เดือน มิถุนายน 2566

- พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

- พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

- พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการบัญชีและการจัดการทางการเงิน

เดือน กรกฎาคม 2566 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 เพื่อรับเงินเรียนฟรี

- ปฎิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เดือน สิงหาคม 2566

- ประชุมชี้แจงแนวปฎิบัติ และปฎิทินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เดือน กันยายน 2566

- อบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการคิด

ประชุมรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 

- รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

     4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

- อบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล เทคโนโลยี สมัยใหม่

เดือน มีนาคม 2566

- ประชุมการดำเนินงานเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

- รายงานวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 4-5

- จัดทำงบการเงินของศูนย์บ่มเพาะฯ

- คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา

- ประชุมรับทราบเกณฑ์และข้อตกลงในการพัฒนาตนเอง PA 

เดือน เมษายน 2566

- รับฟังบรรยาย Live หัวข้อสุจริต ทุจริต ผลกระทบต่อบุคคลและองค์กร

- รายงานผลงบการเงินของศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำเดือนมีนาคม

เดือน มิถุนายน 2566

- รายงานผลการเงินของศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

- เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับสถานศึกษา

เดือน กรกฎาคม 2566

- โครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการฯ

เดือน สิงหาคม 2566

- จัดทำรายงานงบการเงินของศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจำเดือน กรกฎาคม

- อบรม(ออนไลน์)การใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop  

 เดือน กันยายน 2566

- จัดทำรายงานงบการเงินของศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจำเดือนสิงหาคม

- จัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566