2. การบริการที่ดี

2. การบริการที่ดี

 

2. การบริการที่ดี

การให้บริการ ผู้เรียน,ผู้ปกครองและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ

1 เมษายน - 30 กันยายน  2566

เดือน มิถุนายน 2566

     1. การให้บริการผู้เรียน 

     2. การให้บริการผู้ปกครอง 

     3. การให้บริการผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ 

 เดือน กรกฎาคม 2566

        1. การให้บริการผู้เรียน 

        2. การให้บริการผู้ปกครอง 

        3. การให้บริการผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ 

 เดือน สิงหาคม 2566

               1. การให้บริการผู้เรียน 

          2. การให้บริการผู้ปกครอง 

          3. การให้บริการผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ 

เดือน กันยายน 2566

               1. การให้บริการผู้เรียน 

          2. การให้บริการผู้ปกครอง 

          3. การให้บริการเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ