4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

 

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร(การขาด ลา มาสาย)

ภาคเรียนที่ 1/2566

รอบประเมินครั้งที่ 2- การขาดลามาสาย ประจำเดือน เมษายน 2566

                                  - การขาดลามาสาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  

                                  - การขาดลามาสาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566

      การแต่งกายประจำวัน 

                                  - สรุปการขาดลามาสาย ตั้งแต่เดือน เมษายน - เดือนกันยายน 2566