1.3 สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติฯตามตำแหน่งและวิทยฐานะ

1.3 สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติฯตามตำแหน่งและวิทยฐานะ

 

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 1.การดำเนินการในประเด็นท้าทาย)

        สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติฯ ตามตำแหน่งและวิทยฐานะ