2.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณที่ถูกต้อง

2.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณที่ถูกต้องฯ

 

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่คาดหวัง)

        เชิงปริมาณ