2.1.2 การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

2.1.2 การบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนฯ

 

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่คาดหวัง)

        เชิงปริมาณ