4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา(รายงานแผ่นเดียว ๔ ฝ่าย)

รายงานแผ่นเดียว ครบ 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2/2565

     1.ฝ่ายวิชาการ

             - พฤษภาคม 2566         

     2.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

             - พฤษภาคม 2566          

     3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

             - พฤษภาคม 2566           

     4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

             - พฤษภาคม 2566