3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

        งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับชาติ หรือเทียบเท่า

                  ผลงาน ระดับชาติ 

                  ผลงาน ระดับภาค

                  ผลงาน ระดับจังหวัด

                  ผลงาน ระดับสถานศึกษา

                  ผลงาน ระดับสาขาวิชา