4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

         4.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

        4.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        4.3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

         4.4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  

        4.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยคํานึงคุณภาพการศึกษาเป็นสําคัญ 

         4.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

         4.7 ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        4.8 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

       4.9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

       4.10 มีวินัยและการรักษาวินัย

        รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน  

        สรุป การขาด ลา มาสาย