2.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพมีความถูกต้องฯ

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่คาดหวัง)

        เชิงคุณภาพ