2.2.3 การปรับประยุกต์ ให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนฯตามเป้าหมาย

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่คาดหวัง)

        เชิงคุณภาพ