3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

      มีผลงานที่สามารถแสดงหลักฐานได้ อาทิ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับต่อไปนี้

            1. ระดับสาขาวิชา

             2. ระดับสถานศึกษา 

             3. ระดับจังหวัด 

            4. ระดับภาค

             5. ระดับชาติ