2. การบริการที่ดี

2. การบริการที่ดี

การให้บริการ ผู้เรียน,ผู้ปกครองและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ

     1. การให้บริการ ผู้เรียน  

     2. การให้บริการ ผู้ปกครอง 

     3. การให้บริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ