4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

         ๔.๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 1.  ๔.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  ๔.๓ มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
 3.  ๔.๔ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
 4.  ๔.๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 
 5. ๔.๖ ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมแและไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.  ๔.๗ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  ๔.๘ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
 8.  ๔.๙ ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 9. ๔.๑๐ มีวินัยและการรักษาวินัย 
 10.  
 11.  
 12.