4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร(การขาด ลา มาสาย)

 สรุป การขาด ลา มาสาย

เดือน  เมษายน  2566

เดือน  พฤษภาคม  2566