3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

3.2 งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

 

มีหลักฐาน ร่องรอยผลงาน งานพัฒนาคุณภาพ/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ระดับภาค หรือเทียบเท่า

                   1. ระดับสาขาวิชา

             2. ระดับสถานศึกษา 

             3. ระดับจังหวัด 

                   4. ระดับภาค

             5. ระดับชาติ