4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษา(รายงานแผ่นเดียว ๔ ฝ่าย)

รายงานแผ่นเดียว ครบ 4 ฝ่าย 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     1.ฝ่ายวิชาการ  

     2.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

     3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

     4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

     1.ฝ่ายวิชาการ  

     2.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     

     3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

     4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร