3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

2.3.2 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (การขาด ลา มาสาย)

     บทสรุปการสแกนของบุคลากร