สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์

นายกมล ดิษฐาพร

นายคณิต อินทะใจ

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง

นายไกรสร  คงคา 

นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ

นายฉัตรณงค์ เฉยกลิ่น

นายฑีปกรณ์ หัสดำ

นายวรินทร สายสกล