สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายดิเรก ไชยทองงาม

นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ

นายจักรกริช ชังชะนา

นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร

นายอติวรรต ทองสุขดี

นางสาวชนนิกานต์ มั่งอุตม์

นายบุรินทร์ พุฒทอง