สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวัลลภ  กรีไกรนุช

นางสาวตัทชญา ปล้องไหม

นายเทวนาถ สุดใจ