5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 

  • มีผลงานในระดับชาติ 
  • มีผลงานในระดับภาค 
  • มีผลงานในระดับจังหวัด มีผลงานในระดับสถานศึกษา

   ผลงานในระดับชาติ 

               -ไม่มี-

   ผลงานในระดับภาค 

              - สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 'น้ำพริกมะพร้าวบางสะพาน'

              -  คำสั่งการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 

   ผลงานในระดับจังหวัด มีผลงานในระดับสถานศึกษา

             -ครูที่ปรึกษาการเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรมทางบัญชี

             -  คำสั่งการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ