7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

  • แต่งกายตาม ระเบียบ ปฏิบัติตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
  • บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู และแบบอย่างที่ดี โดยต้องไม่ไว้หนวดไว้เครา
  • ใช้วาจาที่สุภาพ เหมาะสมต่อผู้รับบริการและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  • ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และมีน้ำใจต่อสาขาวิชาและสถานศึกษา

          แต่งกายตาม ระเบียบ ปฏิบัติตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด 

               🍀  วันจันทร์ชุดกากี

               🍀 วันอังคารเสื้อแดงอาชีวศึกษา

               🍀  วันพุธเสื้อ To B/ชุดลูกเสือ

               🍀  วันพฤหัสบดีเสื้อลายขอพระราชทาน

               🍀   วันศุกร์ชุดผ้าไทย

   บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู และแบบอย่างที่ดี โดยต้องไม่ไว้หนวดไว้เครา