8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

  • เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดยไม่เกิดความเสียหายต่อนักเรียน นักศึกษา
  • เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดยไม่เกิดความเสียหายต่อ   ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  • เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดยไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ปกครอง
  • เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดยไม่เกิดความเสียหายต่อชุมชน

                                         คลิกรูปภาพ