9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อตนเอง

 เข้าร่วมอบรม พัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ 

 1. เดือน เมษายน 2566
 2.      - อบรมโปรแกรม ClassPoint
 3. เดือน พฤษภาคม 2566
 4.      - การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม'การใช้งาน Google Apps For     Education' ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 5.      -อบรมเชิงปฎิบัติการอบรมฌปรแกรม SmartBiz
 6. เดือน กรกฎาคม 2566
 7.      -นวัตกรรม Technology ในมิติขิงการนิเทศ 
 8.      -การจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนสู่ SDGs
 9.      -การจัดการเรียนการสอน เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม 
 10. เดือน สิงหาคม 2566
 11.      -การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ 
 12.      -Per Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี 
 13.      -พุทธรัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมโลกในยุคดิจิทัล
 14. เดือน กันยายน 2566
 15.     -วัยใสฉลาดรู้เน็ต 
 16.     -ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
 17.     -Goole Tools เพื่อการพัฒนางาน 

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

 มีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า

  มีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

 ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

  มีจรรยาบรรณต่อสังคม

 เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

KMe : KMe © 2021