10. มีวินัยและการรักษาวินัย

  • ไม่ลา, ไม่มาปฏิบัติงานสายในรอบของการประเมิน (4 คะแนน)
  • ไม่ลา, ไม่มาปฏิบัติงานสาย ไม่เกิน 1 ครั้งในรอบของการประเมิน (3 คะแนน)
  • ไม่ลา, ไม่มาปฏิบัติงานสาย ไม่เกิน 2 ครั้งในรอบของการประเมิน (2 คะแนน)
  • ไม่ลา, ไม่มาปฏิบัติงานสาย ไม่เกิน 3 ครั้งในรอบของการประเมิน (1 คะแนน)

     บทสรุปการสแกนของบุคลากร  66