1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • ร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมนักเรียน นักศึกษาหน้าเสาธง