7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • แต่งกายตาม ระเบียบ ปฏิบัติตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
  • บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู และแบบอย่างที่ดี โดยต้องไม่ไว้หนวดไว้เครา

  • ใช้วาจาที่สุภาพ เหมาะสมต่อผู้รับบริการและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  • ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และมีน้ำใจต่อสาขาวิชาและสถานศึกษา