โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566