หลักสูตรระยะสั้น 1/2567

สาขาช่างเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์