ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567

  • 11 D011 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • 12 D012 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรนอกระบบ

  • D028 โครงการนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรนอกระบบ