ฝ่ายวิชาการ

01 D001 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา+เอสโซ่

02 D002 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

03 D003 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

04 D004 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)

05 D005 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (ทวิภาคี)

06 D006 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

07 D007 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

09 D009 โครงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2565

10 D010 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

11 D011 โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู

12 D012 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

13 D013 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

14 D014 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 D015 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรนอกระบบ

17 D017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ

D018  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ.ระดับภาค ระดับชาติ

D019 โครงการเตรียมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

D020 โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)

D021 โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share

D022 โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและสี

D024 โครงการนิเทศการเรียนการสอน

D028 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์

D029 การประเมินโครงการขยายและพัฒนาศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

D030 การประเมินโครงการศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานตามมาตราฐาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

D031 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมาตรฐานอาชีพการโรงแรม

D034 โครงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

D035 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล.

D036 โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

D037 โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก

D038 โครงการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา(รายวิชาโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2565

D039 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผูกผ้าประดับในงานพิธี

D040 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประกอบไมโครคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฏิบัติการ

D041 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

D042 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Master Cam และการใช้เครื่อง CNC

01 D001 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา+เอสโซ่

02 D002 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2567

03 D003 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

04 D004 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)

05 D005 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (ทวิภาคี)

06 D006 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ปรับปรุงรายวิชา)

07 D007 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ

08 D008 โครงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2566

09 D009 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

10 D010 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

11 D011 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

12 D012 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรนอกระบบ

13 D013 โครงการพัฒนาห้องสมุดออนไลน์

D014 โครงการเตรียมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

D015 โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)

D016 โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share

D017 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

D018 โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

D019 โครงการจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

D020 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยี

D021 โครงการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา (รายวิชาโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2566

D022 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

D023 โครงการปรับปรุงพื้นที่ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

D024 โครงการห้องเรียนคลังสินค้า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลานเชน

D025 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร

D026  โครงการอาชีวศึกษาวิธีพุทธ

D027 โครงการส่งเสริมความเป็น Excellent สาขาไฟฟ้ากำลัง

D028 โครงการนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรนอกระบบ

D029  โครงการจัดทำผ้าคลุมเครื่องจักร สาขาช่างกลโรงงาน

D030 โครงการจัดหาเครื่องปั๊มลม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

D031 โครงการการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมบัญชี Express

D032 โครงการส่งเสริมความเป็น Excllent Center สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

D033 โครงการเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง)

D034 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแบบโรงเรียนในโรงงานที่ส่งผลต่อทักษะจําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

D035 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน