ฝ่ายบริหารทรัพยากร

A001 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่

02 A002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน

03 A003 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

04 A004 โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารจัดการสถานศึกษา

05 A005 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน

06 A006 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

07 A007 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

08 A008 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา 

09 A009 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

A010 โครงการสำรวจวุฒิการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A011 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการอบรมและศึกษาดูงาน

A013 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

A014 โครงการปรับปรุงระบบประปา

A015 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร

A016 โครงการปรับปรุงระบบทางเดิน

A017 โครงการบริหารความปลอดภัย

A018 โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่

A019 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A020 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A021 โครงการพัฒนางานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

A022 โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2566

A023 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

A024 โครงการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

A025 โครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สำหรับบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A001 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่

02 A002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน

03 A003 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

04 A004 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน

05 A005 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

06 A006 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

07 A007 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา

08 A008  โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

A009  โครงการบริหารความปลอดภัย

A010 โครงการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่

A011 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์วิทลัยการอาชีพบางสะพาน

A012  โครงการพัฒนางานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

A013  โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ 2567

A014  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

A015  โครงการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

A016  โครงการประเมินและควบคุมความเสี่ยงภายใน

A017  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีขององค์กร